Fagligt

Kursus:

 • Ca hvert andet år tager jeg et genopfriskningskursus i førstehjælp til børn. 

 

 • Jeg har taget et 8 ugers motorik kursus - motorik, sansning og bevægelse..

 

 • Deltager i flere forskellige foredrag omkring børns udvikling og familieproblematikker. Bla. Carsten Sommerskov og Lola Jensen


 • Uddannet gymnastiktræner, spejderleder og svømmetræner. 


 • Kursus i børns sprog og kommunikation.


 • Praktisk kursus i tumlastik.


 • Deltaget i kursus samt arbejdsgruppe omkring den styrkende pædagogiske læreplan.

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.

I 2018 vedtog folketinget nye regler for den pædagogiske læreplan. Denne styrkende pædagogiske læreplan er et fælles pædagogisk grundlag som alle dagtilbud er forpligtede til at arbejde ud fra.

Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet har en markant positiv betydning for børns generelle trivsel og udvikling. Gode dagtilbud bidrager derfor til, at hvert barn vokser op i et liv, hvor de har mulighed for følge deres drømme og mål.


Med den viden ser jeg det som en vigtig opgave, at jeg arbejder bevidst og målrettet med den styrkende pædagogiske læreplan i min hverdag. At jeg er bevidst om min rolle i at skabe et godt og solidt læringsmiljø for det enkelte barn.  

Med fokus på at den styrkende pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde, et pædagogisk grundlag hvor bla. leg, børnefællesskaber og et bredt læringsmiljø sikrer, at der arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.


I min private pasningsordning betyder det helt enkelt:

 • At alt leg spiller en central rolle for barnets læring og udvikling.
 • At barnet igennem leg - både den spontane og frie samt den voksen styrede leg - udvikler sociale og personlige kompetancer.

 

Jeg vil herunder forsøge at sætte et par ord på de pædagogiske og faglige overvejelser, jeg gør mig. At arbejde ud fra den styrkende pædagogiske læreplan sikrer, at jeg arbejder alsidigt og bevidst kommer rundt om alle de emner, der er vigtige for jeres børn. Det får mig til at reflektere i hverdagen, og alene det er sundt og fremmende. 

 

Den styrkende pædagogiske læreplan består af det pædagogiske grundlag og 6 læreplanstemaer.


Det fælles pædagogiske grundlags elementer rummer:

 • Barnesynet: Det at være barn er en værdi i sig selv.
 • Dannelse og børneperspektiv: Det enkelte barn skal høres og tages alvorligt.
 • Legen: Legen har en værdi i sig selv.
 • Læring: Læring skal forståes bredt - alle processer er en del af barnets læring.
 • Børnefællesskaber: Relationer og venskaber er afgørende.
 • Pædagogisk læringsmiljø: Et miljø der giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
 • Forældresamarbejde: Et godt forældresamarbejde styrker barnets trivsel og læring.
 • Børn i udsatte positioner: Alle børn skal udfordres og opleve mestring.
 • Sammenhæng til børnehaveklassen. At der i barnets sidste år i dagtilbud skabes sammenhæng, så det kommende skolebarn får den bedst mulige start på skolen.

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes på baggrund af de 6 læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

 

Jeg arbejder bl.a. med læreplanstemaerne ved at:


Alsidig personlig udvikling handler bl.a. om at fortælle om egne følelser, bede om hjælp, lege alene, være selvhjulpen, vente på tur mm:


 • At barnet mærker, at det er ok at vise følelser. At jeg bemærker følelser.
 • Afprøve grænser, være nysgerrig, støtte barnet i at kunne og turde.
 • Motivation til at prøve igen, når noget ikke lykkes, og når noget er svært.
 • At barnet gør det, det selv kan og får hjælp til resten. Give og modtage hjælp af både mig og de andre børn i gruppen.
 • Vaske hænder - hygiejne.
 • Lege alene. Finde på og være fordybet i leg. 
 • Hos mig er selvtillid, respekt og selværd nøgleord.

 

Sociale udvikling betyder, at barnet er sammen med andre børn, små og store grupper, udvikle gode egenskaber, mærke grænser mm


 • Besøg hos anden børnepasser, besøg i børnehaven, på plejehjem. Deltage i forskellige arrangementer.
 • Modtage hjælp af andre børn og voksne og bede om hjælp.
 • Vente på tur. Udskyde egne behov. Aflæse de andre børns reaktion.
 • At den voksne bemærker og benævner positiv/uhensigtsmæssig adfærd.
 • Lære barnet empati, at mærke egne følelser og at sætte sig ind i andres følelser - vise barnet hvad de andre signalerer.
 • Legen er igen en vigtig brik. Ved at iagttage andre børn lærer barnet at afkode legens formål og regler. Denne egenskab er vigtig i barnets fremtidige sociale omgang både i hverdagen, men også i livet gennerelt.
 • Fælles leg, aktivitet og samvær styrker barnets følelse af at høre til og være værdifuld. 


Kommunikation og sprog. Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for barnets udvikling og dannelse.


 • Opnåes ved bl.a. at synge og med sanglege, spille musik, læse bøger (dialogisk læsning), rim og remser.
 • Sprogstærke børn kan udfordres med vulapyk-remser. At opdigte og bygge på eksisterende fortællinger.
 • Legende samtaler. Bordteater, eventyr og fantasi.
 • Sætte ord på tanker og følelser.
 • Lære at bruge sproget hensigtsmæssigt og forstå det talte ord.
 • Have viden om, at sprog og kommunikation er mere end det talte ord. At jeg er opmærksom på barnets signaler og tolker dem og sætter ord på, således at barnet opmuntres til at kommunikere mere.
 • Huske at ord ikke kommer af sig selv - man lærer sprog ved at bruge det.
 • Inddrage begreber som stor og lille, tung og let, høj og lav i fortællinger. Være bevidst om, at stemmestyring forstærker virkningen af begrebet. 
 • Bruge og have et tydeligt kropssprog og evt bruge tegn. Specielt børn med sprogvanskeligheder har ofte glæde af tegn til tale. 
 • Øve mundmotorik - række tung, gabe højt op, lave trutmund osv
 • Gentagelser, gentagelser, gentagelser.


Krop, sanser og bevægelse - er grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort sammensat sansesystem. 


 • Være rollemodel og motivere til glæde ved bevægelse.
 • Skabe forståelse for kroppen og dens funktioner. Hoved, skulder, knæ og tå.... osv.
 • Skabe kropsidentitet - hvem er jeg, hvad kan jeg....
 • Stimulere de tre grundsanser (den taktile sans, den vestibulær sans og muskel-led sansen) og de fire øvrige sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen og høresansen).
 • Spise sundt, afprøve forskellig mad, spise selv - blive madmodig.
 • Af- og påklædning - hjælpe til og gøre selv - styrke barnet i at blive selvhjulpen.
 • Vaske hænder. Pudse næse - god hygiejne.
 • Styrke barnets motorik - Kravle, hoppe, danse, rulle, kravle op og hoppe ned, løbe, liste osv osv. 
 • Gå i ujævnt teræn, spille bold, gå på line, træne balance, gynge,
 • Dreje rundt. Fuld fart på.....


Natur, udeliv og science er en stor del af grundlaget for min paningsordning. Naturen, det at være ude - dyrene og de eksperimenter en tur i skoven byder på.

 

 • Lytte, mærke og se.
 • Undersøge kryb og kravl. 
 • Fra jord til bord princippet. Dufte og smage.
 • Lege i naturens materialer og tage ting med hjem og lege med (feks kastanier og kogler).
 • Opleve forskellige naturtyper. Skov, strand, sø, vandløb osv.  
 • Opleve de forskellige vejrtyper og hvad det betyder for påklædningen og legene.
 • Samvær med dyr og fornemmelse for hvordan man passer dem.
 • Give mad, passe på, kæle og sidde med osv. Forskellen på en blød kat og en ru kotunge.
 • Vise hensyn i naturen og passe på den. Samle affald op hvis der er smidt noget. 
 • Skabe interesse for bæredygtighed og genanvendelse. Bruge og genbruge dagligdags ting til kreative formål.
 • Præsentere børnene for det konkrete og det mere abstrakte - fra regnorm til vinden....

 

 Kultur, æstetik og fællesskab handler bla om kunstarter og udtryk - det at være skabende. Det handler om, at børnene skal indgå ligeværdige i forskellige former for fællesskaber. Styrke børnenes arrangement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.   


 • Tegne, male, klippe, klistre. Historier og sanglege.
 • Traditioner og højtider. Markere jul, påske, fastelavn osv.
 • Dække bord, vente på hinanden, hygge, bordskik. Nærvær ved måltiderne.
 • Arbejde med forskellige matrialer og skabe et produkt.
 • Snakke om farver og former i hverdagen.


 

Det er sådan, at når jeg vælger en aktivitet, arbejdes der ud fra flere af de 6 læreplanstemaer og altid ud fra et pædagogisk grundlag. Alt hvad vi foretager os er med barnets udvikling i fokus.

Brug

af

læreplan:

Sprog

og Kommunikation

Studier viser, at barnets sprogudvikling har en sammenhæng med barnets senere evne til at læse, og at sproget påvirker barnets trivsel og læring i helhed. Derfor har man indført en obligatorisk sprogvurdering af børn, der lige er startet i børnehave, for at vurdere om barnet har brug for ekstra fokus på sprogudviklingen.  


Det er vigtigt at forstå, at sprog er meget mere end produktion af ord, og sprogudviklingen starter allerede, når barnet er helt lille. 

Forudsætningen for alt sprog er non-verbal kommunikation og afkodning. Sprog er en udvikling, der starter i øjnkontakt, kropssprog og fagter. Barnet uden tale har stadig et sprog, og det er vores opgave at tolke det og sætte ord på og opmuntre til mere kommunikation.

* Man lære sproget ved at bruge det.*


Hos mig er legen igen en central rolle for sprogudviklingen. Det er gennem legen at barnet lære at tale.


Så hvordan arbejder jeg med sprog og kommunikation i hverdagen? (Se også afsnittet: kommunikation og sprog, i præsentationen af læreplan.) 


Først og fremmest er jeg kæmpe fan af de musiske metoder. 

Musiske metoder arbejder med visuelle, auditive og kropslige indtrykskilder og udtryksformer.

De musiske metoder understøtter viden om, at alle mennesker lærer forskelligt.

Nogen lærer ved at lytte, mens andre lærer ved at se, gøre eller gennem musikalske udtryk.


Når man arbejder med de musiske metoder, arbejder man med et fokus område og et indsatsområde.

Man arbejder så med fokusområdet i 6 forskellige udtryksformer.

Man arbejder med:

 • Billedet - det visuelle - at se
 • Fortælling - det auditive - at lytte
 • Det musikalske udtryk - sang og musik
 • Dans og bevægelse 
 • Smag
 • Det dramatiske udtryk - lege, udklædning og eventyr


Jeg vil herunder vise, hvordan man kan arbejde ud fra musiske metoder med et emne som "Koen".

 Ved at arbejde med musiske metoder sikrer jeg ikke alene at favne alle børn, men samtidig arbejder jeg også ud fra den styrkende pædagogiske læreplan. Altså Win Win :-)

Hvis du gerne vil vide mere om min tilgang til dit barns sproglige udvikling, så sig endelig til, for jeg har udarbejdet et samarbejds matriale til formålet.